OBCHODNÍ PODMÍNKY

spolku LeapMakers z.s.

se sídlem Krausova 292/17, 77900 Samotišky     

identifikační číslo: 05682541        

pro účast v závodě LowCost Race a on-line registraci prostřednictvím internetové adresy www.lowcostrace.com     

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolku LeapMakers z.s., se sídlem Krausova 292/17, 77900 Samotišky, identifikační číslo: 05682541, (dále jen „Pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi pořadatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou pořadatelem provozovány na internetové adrese lowcostrace.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto stránky slouží k informacím a placené registraci do závodu LowCost Race 5.0 probíhajícím v termínu 3. - 13. 8. 2018.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od pořadatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Současně s registrací účastníka provedené na webové stránce může účastník provádět objednávání služeb.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou pořadatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Pořadatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen služby. Ceny služby jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání služeb vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Tento formulář slouží jako registrace do závodu.
  4. Před zasláním objednávky pořadateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Registrovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné. Pořadatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
  5. Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pořadatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka.
  7. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu služby dle kupní smlouvy může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet pořadatele č. 2501196207/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet pořadatele“);
   2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webové stránce.  
  2. Pořadatel nepožaduje od účastníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je účastník povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.
  5. Pořadatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany účastníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží účastníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu. Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví pořadatel účastníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb, které byly upraveny podle přání účastníka nebo pro jeho osobu nebo od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od registrace. Odstoupení od kupní smlouvy musí být pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může účastník zasílat mimo jiné na kontaktní adresu pořadatele či na adresu elektronické pošty ppořadatele.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí pořadatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je pořadatel od účastníka přijal. Pořadatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté účastníkem již při odstoupení od smlouvy účastníkem či jiným způsobem, pokud s tím účastník bude souhlasit a nevzniknou tím účastníkovi další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Pořadatel odpovídá účastníkovi, že služba při plnění nemá vady. Zejména pořadatel odpovídá účastníkovi, že v době plnění služeb:
   1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly v pravidlech závodu
   2. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje účastník u pořadatele v místě cíle závodu v den konce závodu dle platných pravidel závodu.
  4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností pořadatele za vady může upravit reklamační řád pořadatele.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Účastník nabývá vlastnictví k službám zaplacením celé kupní ceny služeb.
  2. Pořadatel není ve vztahu k účastníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pořadatel prostřednictvím elektronické adresy info@lowcostrace.com. Informaci o vyřízení stížnosti účastníka zašle pořadatel na elektronickou adresu účastníka.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi pořadatelem a účastníkem z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů účastníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pořadatelem bez předchozího souhlasu účastníka předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se účastník domníval, že pořadatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pořadatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu účastníka.
  2. Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pořadatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Oznámení týkající se vztahů pořadatele a účastníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného účastníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení účastníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu účastníka či uvedenou účastníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pořadatele.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje pořadatele: adresa pro doručování Na Kopci 479, 53003 Pardubice, adresa elektronické pošty info@lowcostrace.com, telefon +420721936801.
 

V Praze dne 25. února 2018